fleimio piraattikopiot selvitys (osa1) / pirate copies findings (part1) 2/2019

fleimio designs

fleimio piraattikopiot selvitys (osa1) / pirate copies findings (part1) 2/2019

fleimio piraattikopiot selvitys (osa 1) / fleimio pirate copy findings (part 1) 2/2019

Epäilyyn fleimio piraattikopioiden valmistuksesta ja myynnistä on valmistunut selvitys, josta on  löytynyt vakavia todisteita siitä, että piraattikopioita fleimio-tuotteista on myyty. Epäily piraattivalmistetuista kopioista heräsi lokakuussa 2017. Sitä tutkittiin intensiivisesti kunnes joulukuussa 2018 fleimio-toiminta päätettiin lakkauttaa resurssien puutteen vuoksi.

The doubt that there is pirate manufactured copy production and sale of the fleimio products,  has been proven right. A report of findings show serious evidence that pirated copies of the fleimio products have been sold. Suspicion of pirated copies was awakened in October 2017. It was intensively investigated until December 2018, when decision was made to discontinue fleimio due to lack of resources.

Selvityksen mukaan tietyt viralliset (fleimio:n hyväksymät ja hankkimat)  fleimio-tuotteiden jälleenmyyjät ovat myyneet enemmän fleimio-tuotteita, kuin mitä ovat itse fleimio:lta (c/o Vault Finland Oy) tilanneet. Tämän selvittäminen oli helppoa, koska oikeat tilausmäärät per virallinen jälleenmyyjä ovat olleet pieniä. Selvityksen mukaan fleimio-tuotteiden myynti (2011-2018) on ollut todella paljon suurempaa kuin mitä se virallisten tilausten valossa on ollut.

According to the report, some official fleimio product retailers (fleimio approved and acquired) have sold more fleimio products than they have ordered from fleimio (c / o Vault Finland Ltd). Finding this was quite easy, because the right order quantities of original fleimio products per official retailer have been small. According to the report, sales of the fleimio products (2011-2018) have been much higher than what it has been in the light of official orders received by fleimio. 

Osaan näistä fleimio-piraattikopiotuotteita myyneistä jälleenmyyjistä on jo otettu yhteyttä ja osaan tullaan ottamaan yhteys lähi aikoina ja pyytämään asiasta selvityksen. Keskustelemme ensiksi  kaikkien näiden tiettyjen jälleenmyyjien sekä vielä lakimiehiemme kanssa, ennen kuin julkistamme selvityksen tuloksia numeroina ja piraattikopioita myyneiden jälleenmyyjien ja yritysten nimiä.

Some of these retailers,  who have sold fleimio pirate copy products, have already been contacted and the rest will be contacted in the near future, to request clarification. We will first discuss with all these specific retailers and with our lawyers, before we disclose the results of the report in numbers and the names of resellers and companies that have sold pirated copies.

Asia on monimuotoinen ja on todettava, että tämä selvitys ei missään nimessä osoita, että kaikki fleimio-tuotteiden jälleenmyyjät olisivat myyneet kopioita.

The issue is complex and it should be noted that this report does not in any way indicate that all the retailers of fleimio products have sold copies.

Selvityksen tekijät ja heidän edustamansa yritykset ja yhteisöt ovat pyytäneet olla kertomatta heidän nimiään, jotta julkisuus ei vaaranna heidän töitään tulevaisuudessa. Selvitys on tehty Suomessa  kesäkuu 2018 – helmikuu 2019 välisenä aikana. Tutkimus on tehty pääosin internetissä, mutta sisälsi myös muita selvityskeinoja.

The authors of the report and the companies and communities they represent, have asked not to tell their names so that publicity does not endanger their future work. The report was made in Finland between June 2018 and February 2019. The research has mainly been done on the Internet, but also included other means of investigation.

Tämä selvitystyö on yhä käynnissä ja saamme sen kautta koko ajan lisää tietoa. Mietimme nyt saman muotoisen selvityksen toteuttamista muissa maissa, joissa on virallisia fleimio-jälleenmyyjiä. Fleimio-tuotteilla oli jälleenmyyjiä parhaimmillaan yli 20 Euroopan maassa.

This investigation is still ongoing and we are getting more and more information through it. We are now considering implementing the same form of investigation in other countries with official fleimio retailers. Fleimio products had resellers at best in more than 20 European countries.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart

  • No products in the cart.