Cosy Mountain Fleimio Trolley

French Cosy Mountain interior design magazine noticed Fleimio Trolley (Porte Buche). The Magazine noticed the Fleimio Porte Buche on the Maison & Objet fairs in Paris.

FHV_Cosymountein_24102014 CosyMountain_FR_kansi_102014